Проекти

ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ

Участие в образователни програми. Близо 15 години училището участва по програми в рамките на спогодбата между Република България и Кралство Испания за културно, образователно и научно сътрудничество.
Благодарение на това участие, всяка година се осигуряват безплатни учебници по испански език, помагала, дидактични материали, справочна литература; също така, в учебния процес се включват учители – испанци; дипломите на завършилите ученици се признават в Испания. Настоятелството подхомага тези дейности чрез набиране на средства за финансиране изпълнението на поетите от училището ангажименти.

Извършени ремонти на кабинетите по природни науки и обществени науки.

КАКВО ПЛАНУВАМЕ ЗА УЧЕБНА 2016 / 2017 Г.

  • Да продължим поетите ангажименти по прилагане на дейностите по спогодбата;
  • Да извършим необходимите действия и осигурим средства за ремонт на актовата зала, която в момента е затворена.
  • Да разширим дейността на Настоятелството в насока – подпомагане на деца в неравностойно положение; организиране на екскурзии, състезания и други мероприятия, целящи развитието на потенциала на децата ни.