Протокол от общо събрание, проведено на 01.12.2020 г. –