Директор:

инж. Елена Георгиева

 

Зам. директор:

Диамандула Йорданова

Емилия Цолова

 

Психолог:

Румяна Христова

 

Непедагогически персонал:

ЗАТС: Магдалена Танева

 

Счетоводител:

Митка Манчорова