График за провеждане на втори час на класа и консултации с родители –