ГРАФИК

за провеждане на час за консултации с родители, ученици и водене на училищната документация през втория учебен срок на учебната 2022/2023 г.