Ученически съвет

 

157 гимназия
с изучаване на чужд език
„Сесар Вайехо”

Създаден през 2006 година с цел подготвяне и организиране на извънкласни дейности и мероприятия. С времето са се наложили четири основни дейности, с които се занимава съвета – Откриване на учебната година, Коледен концерт, Патронен празник, Изпращане на абитуриентите. Освен тях съветът приема през цялата година всякакви задачи, поставени му от Учителското ръководство, както и работи върху отделни ученически проекти, спомагайки за тяхното реализиране.

Една от главните цели на Съвета е да се създаде един голям училищен колектив, работещ в екип, да осъществи комуникация между различните випуски и да даде възможност на всички, които имат желание за изява.

Приоритет на Съвета също така е да организира мероприятия, пряко свързани с испанската култура и испаноезичния свят.

Ученическият Съвет се състои от РЪКОВОДСТВО и ПРЕДСТАВИТЕЛИ от всички класове. Ръководството е съставено от:

 • Председател и заместик-председател, които имат изцяло ръководна функция. От тях зависят събранията на Ученическия съвет и дискусиите.
  • Текущ председател:
   • Калина Крумова – 11Б клас
 • Зам.председател: 
 • Касиер – отговаря за събирането и съхраняването на пари, предназначени за извънкласни дейности. Той води отчетна книга с касови бележки и информация за събраните и израсходвани пари. При провеждане на Ученическия Съвет всеки един ученик има достъп до нея.
  • Текущ касиер: 
 • Представители на класовете – информацията и решенията взети на ученическите съвети представят на своите класове и така се получава цялостна комуникация между учениците в училище.

РЪКОВОДСТВОТО НА СЪВЕТА се избира или назначава всяка учебна година. Избирането на председател става чрез гласуване или по преценка на предишното ръководство. Гласуването се извършва след като желаещите издигнат своите кандидатури или председателят посочи своите кандидати, като представителите от всички класове решават кои ще са следващите ръководители. Другият начин за поемане на председателския пост е по преценка на предишното ръководство, което взима решение кой ще е следващият председател, и кои ще са хората, заемащи другите позиции.