Новини

 06.11.2018г.

ПОКАНА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл.14 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 07.12.2018 г. в 17:30 часа, в Учителската стая на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, находяща се в гр.София, ул.“Слатинска“ № 35, втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Отчет на работата на Настоятелството в периода: декември 2017 – ноември 2018 г.
  2. Отчет на събраните и разходвани средства в същия период
  3. Приемане на нови членове на Настоятелството
  4. Прекратяване на членство на настоятели
  5. Избиране на нов състав на Съвета на настоятелите и контролния съвет
  6. Приемане на план за работа на Настоятелството през 2019 г.
  7. Разни

При липса на кворум, на основание чл.16 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, един час по-късно и при същия дневен ред.


03.11.2016

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

27.09.2016

Уважаеми родители,

Във връзка с изискванията за задължителни застраховки „Злополука” на учениците, тази година, Съветът на настоятелите  на  Сдружение „Училищно настоятелство на 157 Гимназия с изучаване на чужд език Сесар Вайехо” взе решение груповата застраховка на учениците от 157 ГИЧЕ да бъде направена в ЗК Армеец. При избора на компания бяха взети под внимание следните параметри:

  • Покрити рискове
  • Застрахователно обезщетение
  • Най-ниска цена за съответното ниво на покритие.

Повече информация за застраховката можете да прочетете тук .

15.09.2016

Днес беше официално откритa новата учебна година. Тържеството се проведе във физкултурния салон на училището, което беше перфектно организирано от членовете на Ученическия съвет. Гости на събитието бяха вече завършили възпитаници на гимназията, които поздравиха всички ученици и учители и пожелаха попътен вятър на „зайците”. Ние от Училищното настоятелство се присъединяваме към пожеланията за успешен старт на учебната година, високи резултати през учебната година, много нови приятели и усмивки по лицата на всички.

Май 2016

В края на месец май 2016 г. се проведе Общо събрание на настоятелството и се излъчи нов състав на Съвета на настоятелите – трима родители на деца от училището: Диана Петрова, Миглена Георгиева и Полина Боянова.
Амбцията на новия съвет е да продължи установените традиции и добри практики на Настоятелството, както и да разшири, разнообрази дейностите, според наличните ресурси – активно участие на колкото се може повече родители и набраните средства.
Всичко това е възможно да се реализира само в съвместна работа на родителите, учителите и учениците от нашето училище!
Предстоящи:
o Изграждане на уеб сайт на Настоятелството
o Откриване на банкова сметка
o Представяне на задачите на Настоятелството и нови инициативи – при откриването на новата учебната година
o Създаване на лого на Настоятелството
o Провеждане на Общо събрание на Настоятелството