За нас

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА 157 ГИМНАЗИЯ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК „СЕСАР ВАЙЕХО“

Сдружението е учредено 2003г. като неправителствено, неполитическо сдружение, в обществена полза. Членството е безвъзмезно и доброволно.

Седалище: и адрес на управление: гр. София, район Слатина, ул. „Слатинска“ № 35

Регистрация: Булстат:/ЕИК 131156016

Email: 157sn.sofia@gmail.com

Главните цели на Настоятелството са да подпомага дейностите, касаещи учебния процес, както и извънкласни занимания и мероприятия; да набира средства за подобряване на материалната база; да съдейства общо за реализиране на целите на училището и преподавателския екип, да изгради доверие и тясно сътрудничество и между ученици, учители, родители и административни власти.

Финансирането на Настоятелството се осигурява основно от дарения от родителите; спонсорство; събрани вноски от членски внос. Водещ принцип при набиране на средства от дарения от родителите е солидарността, като средствата се изразходват на практика за нуждите на всички ученици. Дарението е доброволно, с издаване на удостоверяващ документ.