Отчет на бджета за третото тримесечие на 2019 г. –