Устав

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. УН на 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, наричано по-долу само Настоятелство, е доброволно, неполитическо, неправителствено, нерелигиозно сдружение с нестопанска цел, създадено за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано и действащо на основание – Глава шеста от ЗНП, ЗЮЛНЦ и този Устав.
Чл.2. Настоятелството има за седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ул. „Слатинска“ №35.

Целият устав може да прочетете тук: