ПОКАНА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

 

Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл.14 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 20.09.2021 г. в 18:30 часа, в Учителската стая на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, находяща се в гр. София, ул.“Слатинска“ № 35, втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София
  2. Разни

При липса на кворум, на основание чл.16 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, един час по-късно и при същия дневен ред.

Съветът на Настоятелите приема номинации и кандидатури за нов член по т.2 от гореописания дневен ред, които може да се изпращат на електронната поща на Настоятелството, 157sn.sofia@gmail.com , преди датата на провеждане на Общото събрание, или да бъдат представени по време на провеждането му, съгласно дневния ред.

 

Съвет на настоятелите,

По решение от заседание на 20.08.2021 г.

Гр. София