Дебатът (от френски, un débat) е продължително обсъждане и разискване на даден въпрос с един или повече събеседници.

Дебатът, в самата си същност, е форма на излагане на даден аргумент, в който първо се разглежда едната страна на въпрос или твърдение, а после се обсъжда и противоположната гледна точна (антитеза). Може да последва и по-нататъшно опровергаване от страна на другите събеседници, докато се предложи достатъчно основателна причина и на двете страни за направата на коментар и даване на предложение.

Синоним – дискусия. И двата термина събират в себе си значение на структурирано упражнение, с което се занимаваме непрекъснато. При професионалните дебати има определено време за всеки говорещ, а главната му цел е да защити дадена теза. Всичко това се прави с цел да се разгледат всички страни по даден въпрос и публиката да придобие лична позиция с ясен характер. След това публиката може да изрази мнението си под формата на индивидуални изказвания в подкрепа или в опровержение на едната или другата страна. Възможен вариант е и крайно гласуване от името на публиката, с помощта на което се взема решение дали да се подкрепи или да отхвърли предложението/въпросът, който е бил предмет на разискване в дебата.

Всеки дебат би трябвало да има и установени правила, които му придават висока стойност.

При воденето на дебати в МНС Гимназия Сесар Вайехо трябва задължително да спазваме правилата за етично поведение между участниците. Необходимо е да се изслушваме, да няма спорове и винаги да признаваме правото на мнение на всеки участник. 

Водещият на дебатите е председателя на всяка комисия и той определя правилата в своята. Председателят дава и отнема думата на всеки народен представител и преценява сам как да води дискусията и какво да запише в законопроекта.