Организация на учебния ден за 2022/2023 учебна година 

  1. Начало на учебния ден: 07:40 ч. 
  2. Край на учебния ден: 19:30 ч. 
  3. Организация на учебния ден: полудневна. 
  4. Режим на обучение: двусменен. 
  5. Продължителност на учебния час: 40 минути. 
  6. Общ брой часове на ден: 14, в които се включват часът на класа и допълнителният час по физическо  възпитание и спорт за организиране на спортни дейности. 
  7. Общ брой междучасия: 13, от които 11 малки по 10 минути и по 1 голямо междучасие на смяна от 20  минути, както следва: за първа смяна след третия учебен час, за втора смяна след четвъртия учебен час. 
  8. Дневно разписание на часовете: 
Пореден час  Първа смяна  Пореден час  Втора смяна
1.  07.40 – 8.20 ч.
2.  08.30 – 9.10 ч.
3.  09.20 – 10.00 ч.
4.  10.20 -11.00 ч.
5.  11.10 – 11.50 ч.
6.  12.00 – 12.40 ч.  0.  12.00 – 12.40 ч.
7.  12.50 – 13.30 ч.  1.  12.50 – 13.30 ч
8.  13:40 – 14:20 ч.  2.  13.40 – 14.20 ч.
3.  14.30 – 15.10 ч.
4.  15.20 – 16.00 ч.
5.  16.20 – 17.00 ч.
6.  17.10 – 17.50 ч.
7.  18.00 – 18.40 ч.
8. 

18:50 – 19:30 ч.

 

  1. Разпределение на класовете по смени:
Смяна  І-ви срок  ІІ-ри срок
Първа  VІІІ а, б, класове; 

ІХ клас – всички; 

Х клас – всички.

VIII в, г, д класове; 

ХІ клас – всички; 

ХІІ клас – всички.

Втора  VIII в, г, д класове; 

ХІ клас – всички; 

ХІІ клас – всички.

VІІІ а, б класове; 

ІХ клас – всички; 

Х клас – всички.