Категория: Училищно настоятелство

Устав

Устав I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. УН на 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“, наричано по-долу само Настоятелство,…