Отчет на бджета за третото тримесечие на 2020 г. –