Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ BG05M2ОP001-5.001-0001

157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ работи по
Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици

за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна
среда.