При желание писмените работи могат да бъдат разгледани за информация от 08.11.2023 г. до 10.11.2023 г. от 10.00 ч до 14.00 ч. в кабинет КК2.