Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл.14 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 05.06.2024 г. в 18:30 часа, в Учителската стая на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, находяща се в гр. София, ул. “Слатинска“ № 35, втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишния счетоводен отчет за 2023 г.
  2. Обсъждане на предложения за модели и цветове във връзка с решение на директора на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ за въвеждане на униформи за предстоящата учебната 2024/2025г. Обсъждане на оферти за избор на фирма производител на ученически униформи. 
  3. Обсъждане на състоянието на материално техническата база, сградния фонд и належащите ремонтни дейности.
  4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл.16 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, един час по-късно и при същия дневен ред.

Съвет на настоятелите

По решение от заседание на 29.04.2024 г.

София