Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл.14 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 26.04.2023 г. в 18:30 часа, в Учителската стая на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, находяща се в гр. София, ул.“Слатинска“ № 35, втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Текущо състояние на училищната сграда, дейности и предизвикателства представени от г-жа Георгиева.
  2. Молба от Биляна Стоянова, член на Съвета на настоятелите, за освобождаване от функцията Председател.
  3. Избор на нов член на Съвета на настоятелите, в качеството на Председател.
  4. Финансов отчет
  1. Разни

При липса на кворум, на основание чл.16 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, един час по-късно и при същия дневен ред.

Съвет на настоятелите,

По инициатива на Председателя от 24.03.2023 г.

Гр. София