Съветът на настоятелите на Сдружение „Училищно настоятелство при 157 Гимназия с изучаване на чужд език „Сесар Вайехо“ – гр. София, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл.14 от Устава на сдружението, свиква Общо събрание на Настоятелството на 07.06.2023 г. в 18:30 часа, в Учителската стая на 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, находяща се в гр. София, ул.“Слатинска“ № 35, втори етаж, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членовете на Съвета на настоятелите
  2. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите
  3. Промени в Устава
  4. Приемане  на нови членове и прекратяване на членство
  5. Разни

 

При липса на кворум, на основание чл.16 от Устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място, един час по-късно и при същия дневен ред.

Съветът на Настоятелите приема номинации и кандидатури за нов член по т.2 от гореописания дневен ред, които може да се изпращат на електронната поща на Настоятелството, 157sn.sofia@gmail.com , преди датата на провеждане на Общото събрание, или да бъдат представени по време на провеждането му, съгласно дневния ред.

 

Съвет на настоятелите,

По решение от заседание на 04.05.2023 г.

София