Отчет на бджета за третото тримесечие на 2021 г. –