Отчет на бджета за третото тримесечие на 2022 г. –