Отчет на бджета за първото тримесечие на 2022 г. –